Arti kata botanical variety

Yang dimaksud dengan botanical variety adalah varietas botani